ਵੱਡੀਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ>>ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

Solar Power Projects :

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 330 ਦਿਨਾ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਣਾ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆ ਆਪਣੀਆ ਲੋਡ਼ਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਤਨ 4-7 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਸੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਹਿਜ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾ ਸੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੇਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਬਿਲਟ,ਓਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟ(ਬੀ.ਓ.ਓ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1000 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਕਨਾਲਿਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ 0.5 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 1000 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। 1000 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1.44 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗਿਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 3877 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 215 ਮੇਗਾ ਯੁਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਤੇ ਕੇੰਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 25% ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੇਸ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਬੀ.ਓ.ਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 5 ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ 2000 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਡ਼ਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀ.ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਗਮਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੂਰਵਰਤੀ ਪੇੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਵੋਲਟੇਜ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਝ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਦੇ ਸਮੇ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਰ ਊਰਜਾ CO2 ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਲ-ਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਡ਼ੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 25-30 ਏਕਡ਼ ਦੀ ਲੋਡ਼ੀਦੀ ਜਮੀਨ, ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਮੇਸ. ਅਜੂਰ ਪਾਵਰ ਨੇ 1-5 ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀਆ 'ਚੋ ਗਲੋਬਲ ਬਿਡਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਖੇ ਚੂੰਗੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 100 ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਨੀਤੀ) ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ: