ਸਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ

ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-